Kliknij, by przejrzeć inwestycje

Kliknij, by przeczytać Program wyborczy

Inwestycje w infrastrukturę

 • projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Admiralskiej
 • likwidacja baraków socjalnych
 • modernizacja stacji uzdatniania wody
 • rewitalizacja parku podworskiego
 • budowa altany rekreacyjnej
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej Arciszewo Straszyn wraz z oświetleniem
 • budowa odwodnienia ulicy Admiralskiej
 • budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie
 • rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie
 • budowa drogi Wojanowo – Będzieszyn
 • budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Będzieszynie
 • poprawa systemu melioracyjnego w miejscowości
 • budowa wiaty przystankowej
 • budowa 2 socjalnych budynków mieszkalnych
 • rewitalizacja parku w Bogatce
 • altana z wyposażeniem – przy świetlicy w Bogatce
 • budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bogatce
 • projekt techniczny budowa placu zabaw w Bogatce
 • budowa chodnika w kierunku gminy Cedry Wielkie (współfinansowanie)
 • modernizacja ogrzewania świetlicy
 • budowa drogi na działce 26/1
 • montaż urządzeń fitness przy świetlicy
 • rewitalizacja dawnego cmentarza ewangelickiego
 • remont świetlicy
 • urządzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw
 • budowa placu rekreacji
 • budowa drogi – połączenie z ul. Starogardzką
 • poprawa stanu dróg z płyt
 • modernizacja kuchni i stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
 • budowa ciągów komunikacyjnych przy szkole
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • budowa oświetlenia przy ul. Akacjowej
 • budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole
 • budowa ul. Sadowej i ul. Owocowej
 • rozbudowa szkoły o część dydaktyczną i salę gimnastyczną
 • budowa ul. Kwiatowej i ul. Różanej wraz z oświetleniem
 • budowa miejsca rekreacji nad stawem przy ul. Kasztanowej
 • budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego
 • przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej
 • budowa skrzyżowania ul. Starogardzkiej z Aleją Ofiar 10 Kwietnia
 • budowa przedszkola przy ul. Akacjowej
 • budowa ul. Kasztanowej
 • kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego przedszkola wraz z realizacją zajęć edukacyjnych
 • budowa szkolnego placu zabaw
 • budowa szkoły metropolitalnej z zespołem boisk (wraz z gminą Kolbudy i miastem Gdańsk)
 • budowa świetlicy wiejskiej
 • budowa placu zabaw i montaż urządzeń fitness
 • budowa ul. Długiej wraz z oświetleniem
 • udowa ul. Krótkiej wraz z oświetleniem
 • budowa ul. Kwiatowej wraz z oświetleniem
 • utwardzenie drogi po wąskotorówce
 • budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej (dotacja dla powiatu)
 • Szlak Mennonicki
 • budowa placu zabaw i montaż urządzeń fitness
 • budowa oświetlenia kładki
 • rewitalizacja budynku świetlicy
 • budowa oświetlenia
 • remont boiska
 • budowa kanalizacji
 • utwardzenie ul. Lotniczej i ul. Krótkiej
 • budowa Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej (OKSiBP) wraz z salą kinowo teatralną
 • budowa ul. Żytniej wraz z oświetleniem
 • budowa ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem
 • budowa ul. Zielonej wraz z oświetleniem
 • budowa ul. Bukowej
 • budowa ul. Świerkowej wraz z oświetleniem
 • budowa ul. Sosnowej wraz z oświetleniem
 • budowa ul. Modrzewiowej wraz z oświetleniem
 • budowa ul. Jodłowej wraz z oświetleniem
 • budowa ul. Lotniczej
 • budowa ul. Jagodowej
 • budowa ul. Porzeczkowej
 • budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Przemysłowej
 • budowa węzła integracyjnego przy stacji kolejowej (budowa drogi, pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów, a także oświetlenia)
 • budowa placu zabaw przy ul. Lotniczej
 • budowa ścieżki pieszo – rowerowej w kierunku Przejazdowa
 • Szlak Mennonicki
 • budowa wiat przystankowych
 • budowa budynku gospodarczego na placu zabaw
 • montaż lamp hybrydowych
 • wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne i fitness
 • budowa przystani kajakowej na rzece Motławie
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • termomodernizacja i remont świetlicy
 • budowa oświetlenia drogi w kierunku Straszyna
 • zagospodarowanie centrum wsi:
  • budowa placu zabaw,
  • miejsca rekreacji przy świetlicy,
  • chodniki wzdłuż ulic Derdowskiego i Heyke
 • budowa wodociągu (ul. Południowa)
 • budowa boiska
 • utwardzenie ul. Górnej
 • wykonanie odwodnienia przy ul. Żurawiej
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • remont i termomodernizacja świetlicy wraz z modernizacją ogrzewania
 • budowa wiaty przystankowej
 • budowa ul. Jastrzębiej
 • budowa ul. Kolonia wraz z oświetleniem
 • budowa ul. Czeremchowej wraz z oświetleniem
 • budowa centrum rekreacji
 • koncepcja budowy ul. Żabianka
 • budowa ścieżki rowerowej w kierunku Świńcza i Wojanowa
 • utwardzenie części dróg płytami
 • modernizacja ujęcia wody
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej, Sportowej, Jaśminowej, Przy Lesie II i Działkowej
 • budowa mieszkań komunalnych
 • budowa chodnika w kierunku Rotmanki
 • budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej
 • budowa oświetlenia przy ul. Nad Jarem
 • budowa szlaku kajakowego
 • budowa ul. Sportowej
 • budowa ul. Ogrodowej (I etap)
 • budowa ul. Łąkowej
 • budowa ul. Cisowej
 • budowa ścieżki pieszo – rowerowej (Raduńska)
 • budowa wodnego Centrum Rekreacji
 • budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej, Cisowej i Różanej
 • budowa ogrodzenia boiska sportowego (piłkołap) i ogrodzenia placu zabaw (ul. Ogrodowa)
 • budowa trasy rowerowej Juszkowo – Pruszcz Gdański
 • umocnienie skarp rzeki Raduni w ramach osłony przeciwosuwiskowej
 • budowa ul. Sadowej wraz z oświetleniem
 • budowa ul. Sielanka
 • budowa ul. Jaśminowej
 • budowa wiaty przystankowej (ul. Raduńska)
 • budowa placu zabaw (ul. Ogrodowa)
 • budowa oświetlenia ul. Leśnej
 • przebudowa ul. Akacjowej
 • rozbudowa placu zabaw przy ul. Sportowej
 • budowa ul. Działkowej
 • budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ogrodowej
 • budowa ul. Dobrej (w realizacji)
 • przebudowa ul. Leśnej (w realizacji)
 • budowa placu zabaw na Osiedlu Zakątek (w realizacji)
 • budowa sieci wodociągowej
 • przebudowa mostu na Motławie
 • modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 • budowa miejsca rekreacji
 • budowa przystani kajakowej na rzece Motławie
 • budowa wiaty przystankowej
 • budowa oświetlenia przystanku (Kolonia)
 • budowa ul. Kasztanowej
 • przebudowa i adaptacja świetlicy
 • zagospodarowanie placu zabaw i fitness
 • budowa oświetlenia ul. Dębowej
 • budowa ul. Jesionowej
 • przebudowa drogi gminnej w kierunku Mokrego Dworu
 • przebudowa mostu (wsparcie gminy dla inwestycji powiatu)
 • budowa rowerowego Szlaku Mennonitów
 • budowa przystani kajakowej na rzece Motławie
 • budowa świetlicy
 • budowa ul. Cmentarnej
 • budowa ul. Kościelnej
 • budowa ul. Szkolnej
 • budowa oświetlenia przy ul. Topolowej
 • wykonanie odwodnienia ul. Szkolnej, Słonecznej i Na Skarpie
 • utwardzenie boiska do koszykówki
 • utwardzenie ul. Spokojnej, ul. Bocznej, ul. Słonecznej
 • budowa ściany wspinaczkowej w szkole
 • budowa ul. Krótkie
 • budowa ul. Ogrodowej
 • budowa ul. Na Skarpie
 • budowa placu zabaw
 • budowa chodnika przy ul. Długiej i ul. Nowej
 • budowa ul. Przemysłowej
 • budowa chodnika w kierunku szkoły (ul. Na Skarpie)
 • rozbudowa placu zabaw przy szkole
 • termomodernizacja budynku szkoły
 • rozbudowa szkoły o część dydaktyczną i stołówkę oraz remont starej części
 • budowa chodnika przy ul. Nowej wraz z oświetleniem
 • budowa ul. Cichej
 • przebudowa budynku po bibliotece na dwa lokale mieszkalne
 • budowa przepustu w ul. Szkolnej
 • budowa chodnika od ul. Jasnej w kierunku drogi krajowej
 • budowa odwodnienia i utwardzenie ul. Piaskowej
 • budowa wiaty przystankowe przy ul. Spacerowej
 • przebudowa ul. Piaskowej
 • budowa placu zabaw przy ul. Spacerowej
 • projekt techniczny ul. Topolowej
 • budowa ul. Zielonej wraz z oświetleniem
 • wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy w ramach projektu “Cyfrowa szkoła”
 • budowa zatoki autobusowej
 • budowa oświetlenia
 • modernizacja dróg dojazdowych do pól
 • powstanie świetlicy wiejskiej
 • Zakup namiotu na zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej
 • budowa drogi gminnej (działka nr 61/3)
 • przebudowa drogi gminnej w kierunku Lędowa
 • budowa przystani kajakowej na rzece Motławie
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • budowa kompleksu sportowego
 • utwardzenie ul. Krótkiej oraz ul. Głównej wraz z wykonaniem odwodnienia
 • budowa ul. Wierzbowej wraz z chodnikiem
 • budowa oświetlenia przy drodze krajowej
 • termomodernizacja gimnazjum
 • budowa oświetlenia ul. Sezonowej
 • rozbudowa budynku gimnazjum o szatnię
 • budowa gazociągu do budynku szkoły
 • przebudowa ul. Jesionowej
 • przebudowa ul. Irysowej
 • budowa placu fitness i skateparku
 • budowa placu zabaw przy ul. Długiej
 • budowa wiaty przystankowej przy ul. Głównej
 • budowa placu zabaw przy szkole
 • projekt techniczny ul. Kasztanowej
 • budowa ul. Łąkowej
 • ogrodzenie placu zabaw (ul. Długa)
 • budowa trasy rowerowej do Wiślinki
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ulica Klewrowa (w realizacji)
 • budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej
 • budowa ciągu pieszego do Rokitnicy
 • budowa ścieżki rekreacyjno – edukacyjnej
 • przebudowa ul. Wierzbowej
 • przebudowa ul. Jesionowej
 • modernizacja ul. Słonecznej
 • utwardzenie dróg (I etap): ul. Topolowa, ul. Lipowa, ul. Brzozowa, ul. Kasztanowa
 • budowa wiaty przystankowej przy ul. Podmiejskiej
 • pozyskanie działki pod plac zabaw
 • budowa oświetlenia ul. Podmiejskiej
 • uzupełnienie oświetlenia
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej
 • budowa wiat przystankowych
 • rewitalizacja parku
 • budowa placu rekreacji przy stawach
 • przebudowa drogi powiatowej Rekcin – Juszkowo – Pruszcz Gdański (udział gminy w zadaniu powiatu)
 • remont świetlicy
 • budowa świetlicy
 • budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej i ul. Sadowej
 • utwardzenie ul. Ogrodowej
 • budowa ciągu pieszego do Radunicy
 • budowa placu zabaw
 • budowa przepustu z ul. Spokojnej na ul. Gerberową
 • rozbudowa świetlicy
 • przebudowa ul. Droga Słowackiego wraz z oświetleniem
 • budowa oświetlenia ul. Bursztynowej
 • budowa placu zabaw przy ul. Sadowej
 • montaż lampy hybrydowej
 • budowa wiaty przystankowej przy ul. Słonecznej
 • budowa ul. Jodłowej
 • przebudowa oświetlenia ul. Słonecznej
 • budowa oświetlenia ul. Topolowej i Świerkowej
 • budowa kanalizacji I etap
 • budowa kanalizacji II etap
 • budowa ul. Świerkowej
 • utwardzenie ul. Topolowej (w realizacji)
 • rozpoczęcie budowy III etapu kanalizacji sanitarnej
 • koncepcja rozbudowy ulic Bursztynowej, Jodłowej, Koralowej i Drogi Słowackiego
 • budowa chodnika w kierunku Pruszcza Gdańskiego
 • budowa zbiornika wyrównawczego przy ujęciu wody
 • modernizacja ujęcia wody
 • budowa ul. Szkolnej wraz z chodnikiem i oświetleniem
 • zagospodarowanie placu zabaw
 • budowa ul. Lipowej
 • budowa świetlicy
 • budowa miejsca rekreacji
 • budowa ul. Polnej
 • utwardzenie ul. Grabowej
 • koncepcja budowy ul. Spacerowej
 • budowa gimnazjum
 • budowa przepompowni ścieków
 • budowa stacji uzdatniania wody
 • budowa boiska szkolnego
 • budowa sali gimnastycznej przy szkole
 • budowa parkingu i chodnika przy szkole
 • zagospodarowanie placu zabaw
 • budowa ul. Lipowej
 • budowa świetlicy
 • budowa miejsca rekreacji
 • budowa ul. Polnej
 • budowa chodnika w kierunku szkoły (w ciągu ul. Piłsudskiego)
 • budowa wodociągu Rotmanka – Borkowo Głębokie
 • rozbudowa stołówki przy szkole
 • ogrodzenie boiska
 • budowa ul. Cyprysowej, Cisowej i Limbowej wraz z oświetleniem
 • budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej przy ul. Leśnej
 • budowa orlika
 • budowa placu zabaw i rekreacji
 • rewitalizacja parku leśnego zespołu dworsko – parkowego
 • budowa ul. Kościelnej, Tulipanowej, Zielonej, Sportowej i Leśny Zaułek wraz z oświetleniem
 • budowa zbiornika retencyjnego
 • budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Sasankowa – ul. Kasztanowa
 • rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej
 • rozbudowa szkoły o część dydaktyczną
 • budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do ul. Łąkowej)
 • budowa ul. Św. Faustyny i Kościelnej (II etap) wraz z oświetleniem
 • przebudowa ul. Sosnowej
 • budowa ul. Gerberowej, Irysowej i Storczykowej wraz z oświetleniem
 • budowa placu zabaw i skateparku przy ul. Sportowej
 • budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Dębowej i Alei Piłsudskiego
 • etapowa przebudowa i budowa chodników na osiedlu
 • uszczelnienie kanalizacji sanitarnej na osiedlu
 • budowa wodociągu (ul. Gdańska)
 • budowa mieszkań komunalnych
 • budowa kanalizacji sanitarnej (ul. Rataja)
 • modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego
 • budowa wiaty przystankowej (ul. Prosta)
 • budowa ul. Wiśniowej
 • budowa ul. Cisowej
 • budowa ul. Klonowej
 • budowa ul. Wierzbowej
 • budowa ul. Głogowej
 • budowa ul. Brzozowej
 • przebudowa zasilania oświetlenia ul. Wierzbowej
 • budowa wiaty przystankowej przy ul. Gdańskiej
 • przebudowa ul. Rataja
 • budowa chodników
 • budowa placu zabaw przy stadionie
 • budowa chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej
 • budowa zaplecza sportowego oraz modernizacja stadionu (w realizacji)
 • dokumentacja techniczna na drogę dojazdową i parkingi do stadionu
 • modernizacja starego budynku szkoły oraz budowa nowych obiektów szkolnych oraz sali gimnastycznej
 • budowa przepompowni wody i wodociągu przy ul. Leśnej
 • budowa ul. Spokojnej i Chabrowej wraz z kanalizacją sanitarną
 • budowa ul. Rubinowej
 • utwardzenie ul. Ogrodowej i Lipowej
 • budowa oświetlenia przy ul. Rubinowej, Szmaragdowej, Wesołej i Przylesie
 • budowa ul. Raduńskiej i Plażowej wraz z oświetleniem
 • budowa ul. Słoneczna Dolina, Osiedle Przylesie, Lipowej i Różanej wraz z oświetleniem
 • budowa chodnika przy ul. Młyńskiej i Poprzecznej
 • budowa placu zabaw przy szkole
 • budowa ul. Piaskowej
 • budowa oświetlenia ul. Drzymały, Prusa i Poprzecznej
 • budowa ul. Dworcowej
 • budowa chodnika przy ul. Spacerowej
 • budowa ul. Spokojnej i Nauczycielskiej
 • budowa ul. Cytrynowej
 • budowa drogi łączącej ul. Spokojną z ul. Sadową w Juszkowie
 • budowa mieszkań komunalnych (budynek wielorodzinny przy ul. Spacerowej)
 • budowa parku integracji
 • przebudowa ul. Poprzecznej
 • budowa oświetlenia ul. Makowej, Kwiatowej i Kalinowej
 • rewitalizacja i przebudowa dworca na Mediatekę
 • budowa ul. Diamentowej
 • termomodernizacja budynków komunalnych
 • budowa ul. Szafirowej
 • budowa ul. Kwiatowej i Kalinowej
 • budowa oświetlenia chodnika przy ul. Bocznej ze Straszyna do Goszyna
 • przebudowa ul. Kwiatowej od skrzyżowania z ul. Pocztową do ul. Spokojnej
 • budowa ul. Szmaragdowej
 • modernizacja oświetlenia przy ul. Hoffmana
 • budowa przedszkola przy ul. Pocztowej wraz z parkingiem
 • budowa ul. Wesołej
 • kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego przedszkola wraz z realizacją zajęć edukacyjnych
 • budowa oświetlenia przy ul. Chabrowej i Jana Pawła II (I etap)
 • wykonanie odwodnienia wraz z utwardzeniem ul. Jana Pawła II (I etap) i ul. Spokojnej
 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Pocztowej i ul. Ogrodowej
 • utwardzenie ul. Poprzecznej i ul. Tęczowej
 • rozpoczęcie budowy dróg na osiedlu Modrym (I etap)
 • dokumentacja techniczna na budowę centrum sportu przy szkole w tym pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej
 • budowa świetlicy
 • budowa ścieżki pieszo – rowerowej w kierunku Jagatowa oraz Wojanowa wraz z oświetleniem
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej (w realizacji)
 • budowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy
 • rozbudowa świetlicy
 • budowa Szkoły Podstawowej
 • budowa ul. Akacjowej
 • budowa ul. Gdańskiej
 • termomodernizacja świetlicy
 • zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji
 • remont świetlicy
 • budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
 • budowa tymczasowego miejsca składowania odpadów segregowanych
 • montaż lampy hybrydowej
 • przebudowa drogi powiatowej Wiślina – Krzywe Koło (udział gminy w zadaniu powiatu)
 • budowa rowerowego Szlaku Menonitów
 • renowacja dzwonnicy mennonickiej
 • zakup działki pod cmentarz
 • budowa przystani kajakowej na rzece Motławie
 • budowa biblioteki
 • budowa przychodni lekarskiej
 • montaż urządzeń fitness przy szkole
 • budowa parkingu przy kościele i strażnicy OSP
 • budowa drogi dojazdowej do cmentarza
 • koncepcja kanalizacji sanitarnej
 • budowa oświetlenia w centrum miejscowości
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej
 • budowa chodnika przy ul. Sobieszewskiej
 • budowa oświetlenia przy ul. Brzegowej
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • budowa oświetlenia przystanków (Sobieszewska)
 • budowa wiat przystankowych
 • modernizacja ogrzewania świetlicy i szkoły
 • budowa wjazdu z ul. Szkolnej w ul. Sportową
 • budowa, a następnie rozbudowa stanicy żeglarskiej
 • zakup sprzętu żeglarskiego do stanicy żeglarskiej
 • budowa ul. Słonecznej
 • budowa ul. Koralowej
 • budowa ul. Diamentowej
 • budowa ul. Kryształowej
 • budowa ul. Źródlanej
 • budowa ul. Tęczowej
 • budowa ul. Bajecznej
 • budowa oświetlenia ul. Tęczowej, ul. Bajecznej, ul. Topolowej, ul. Ustronnej i ul. Szkolnej
 • budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal (ul. Szkolna)
 • budowa placu zabaw i fitness (ul. Pocztowa)
 • przebudowa ul. Kwiatowej
 • budowa przepustu wraz z utwardzeniem na działce 400/5
 • budowa placu zabaw (ul. Szkolna)
 • budowa oświetlenia ul. Szkolnej (II etap)
 • koncepcja budowy ul. Łąkowej wraz z odwodnieniem polderów (ul. Łąkowa i Piaskowa)
 • budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej (współfinansowanie dla powiatu)
 • budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Sobieszewskiej i Osiedlowej
 • budowa trasy rowerowej Przejazdowo – Wiślinka
 • budowa nowego wodociągu Świńcz Wojanowo
 • budowa drogi i chodnika do Będzieszyna
 • budowa wiaty przystankowej
 • budowa placu zabaw przy szkole
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej
 • termomodernizacja i remont szkoły
 • renowacja zbiornika wodnego wraz z tłocznią i rurociągiem
 • przebudowa linii napowietrznej
 • budowa ścieżki pieszo – rowerowej w kierunku Świńcza i Jagatowa
 • rewitalizacja parku podworskiego
 • budowa boiska wielofunkcyjnego
 • przebudowa ul. Parkowej wraz z budową chodnika
 • projekt techniczny budowy drogi dojazdowej do szkoły w Wojanowie
 • utwardzenie dróg
 • utwardzenie ul. Kwiatowej
 • utwardzenie drogi w kierunku Żuławki
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej
 • budowa wiaty przystankowej (ul. Lipowa)
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • budowa drogi przy boisku
 • budowa przepustu na działce 140/43
 • rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej oraz stworzenie miejsca rekreacji
 • remont świetlicy
 • projekt techniczny rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej
 • projekt techniczny oświetlenia placu zabaw
 • dofinansowanie rewitalizacji zabytkowego kościoła
 • budowa wodociągu
 • utwardzenie dróg dojazdowych
 • utwardzenie ul. Myśliwskiej
 • budowa ul. Spacerowej
 • budowa ul. Leśnej
 • prace wykończeniowe świetlicy wiejskiej
 • budowa wiaty przystankowej przy ul. Leśnej
 • przebudowa ul. Myśliwskiej i ul. Spacerowej
 • budowa ogrodzenia świetlicy
 • budowa oświetlenia ul. Leśnej
 • budowa placu zabaw
 • budowa świetlicy
 • budowa chodnika w kierunku Kłodawy
 • budowa chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej (współfinansowanie)
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • budowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej
 • budowa wiaty przystankowej przy ul. Młyńskiej
 • budowa ul. Lipowej
 • koncepcja budowy ul. Czeremchowej i ul. Młyńskiej
 • budowa ul. Nad Potokiem wraz z mostem
 • koncepcja zagospodarowania rekreacyjnego w Żukczynie